KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zgodnie z ustawą podatkową księgę przychodów i rozchodów (zwaną dalej księgą) mają obowiązek prowadzić wykonujące działalność gospodarczą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 1.200 000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów dotyczy również osób:

 1. wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;
 2. prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
 3. duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie dotyczy osób, które:

 1. opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych);
 2. są obowiązane prowadzić księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości,
 3. wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
 4. wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
 5. dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Zakres obsługi naszego biura w ramach stałej umowy o współpracy:

 • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniom na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza.
 • Przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych drogą elektroniczną, telefonicznie, faxem w zależności od uzgodnień ze Zleceniobiorcą.
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarcza.
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej do banków lub innych instytucji.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 • inne czynności