KSIĘGI HANDLOWE

Bardzo ważna zmiana  dotyczy kwoty jaka może być regulowana gotówką – w roku 2017 jest to 15000 zł a nie jak dotychczas 15 tyś. euro. W przypadku rozliczenia w gotówce kwota przekraczająca 15 tys. złotych nie może stanowić kosztu uzyskanie przychodu.

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki( obecnie obowiązuje kwota 2.000.000). Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 01 października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro z 01 października 2015- 4,2437 czyli zobowiązani do prowadzenia w 2016 ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej rachunkowości) jeżeli przychody w roku 2015 wyniosły 5.092.440 zł  w roku 2017 jeżeli przychody w 2016 wyniosły 8.595.200 są:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie.

Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może (ale nie musi) prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody z działalności gospodarczej, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty 2.000.000 euro.

Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą, natomiast osoby fizyczne mają możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą.
Zakres obsługi ramach stałej umowy o współpracy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie),
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów.
 • Obsługa kadrowo-placowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno- prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Wszelkie inne czynności.

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ksiąg handlowych, rozpoczyna się już od 500,00 zł netto, jednak ostateczna wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu prowadzonej działalności i potrzeb Klienta.