KADRY

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno- prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawy zakres obsługi określony w umowie,

  • Sporządzanie listy płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez
    klienta.
  • Przekazywanie Klientowi informacji o wysokości podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. (PIT-4)
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych dotyczących zatrudnionych pracowników dla potrzeb ZUS
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
  • Przygotowywanie standardowych umów o pracę z pracownikami,

Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

  • Sporządzanie informacji oraz sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego
  • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  • wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta.

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie jednego pracownika klienta rozpoczyna się już od 25 zł, jednak ostateczna wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu prowadzonej działalności i potrzeb Klienta.